ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 24 มกราคม 2563

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
4 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาธร โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนธร 08:30 นายชูชาติ​ แก้วนอก
2 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนในสังกัด 08:30 นายชูชาติ​ แก้วนอก
1 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนในสังกัด 08:30 นายชูชาติ​ แก้วนอก
30 มกราคม 2563 ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 09:30 นายชูชาติ​ แก้วนอก
29 มกราคม 2563 ร่วมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น 08:00 นายชูชาติ​ แก้วนอก นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28
29 มกราคม 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบ O-NET ณ หอประชุมนันทพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 13:00 นายชูชาติ​ แก้วนอก
29 มกราคม 2563 ประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 13:30 นายชูชาติ​ แก้วนอก นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
29 มกราคม 2563 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 08:30 นายชูชาติ​ แก้วนอก
28 มกราคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสนามสอบ O-NET ณ หอประชุมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 13:00 นายชูชาติ​ แก้วนอก
28 มกราคม 2563 ร่วมประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการสภาวะเปราะบางของจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม 4408 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 08:30 นายชูชาติ​ แก้วนอก นายพีรพล พันธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ