ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 30 มีนาคม 2563

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
1 เมษายน 2563 ประชุมทางไกล (Video Conference) การชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (HRDC) ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 13:00 นายชูชาติ​ แก้วนอก
1 เมษายน 2563 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานตำแหน่ง สายงานบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 10:00 นายชูชาติ​ แก้วนอก
28 มีนาคม 2563 ร่วมพิธียกเสาเอกศาลาประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชจำลอง ณ บริเวณเต็นท์พิธีด้านหน้าอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ 08:29 นายชูชาติ​ แก้วนอก
27 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 09:30 นายชูชาติ​ แก้วนอก
27 มีนาคม 2563 ประธานสอบสัมภาษณ์และประเมินตามองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา 38 ค (2) ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 10:00 นายชูชาติ​ แก้วนอก
26 มีนาคม 2563 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมประชุม สัมมนาพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสหวิทยาเขตขุขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนขุขันธ์ 09:00 นายชูชาติ​ แก้วนอก ***เลื่อนไม่มีกำหนด***
26 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรมการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดยโสธร 09:30 นายชูชาติ​ แก้วนอก นางพรรณพร บุญทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
25 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 09:30 นายชูชาติ​ แก้วนอก ***เลื่อนไม่มีกำหนด***
25 มีนาคม 2563 ออกติดตามและเยี่ยมชมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร 09:00 นายชูชาติ​ แก้วนอก ***เลื่อนไม่มีกำหนด***
25 มีนาคม 2563 ออกติดตามและเยี่ยมชมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร 11:00 นายชูชาติ​ แก้วนอก ***เลื่อนไม่มีกำหนด***