ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
11 สิงหาคม 2563 ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 08:30 นายชูชาติ​ แก้วนอก *** ว่าที่ ร.ต.อรุณ เมียดสีนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ***
10 สิงหาคม 2563 ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 08:30 นายชูชาติ​ แก้วนอก *** ว่าที่ ร.ต.อรุณ เมียดสีนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
24 กรกฎาคม 2563 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมประชุม สัมมนาพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสหวิทยาเขตขุขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 09:00 นายชูชาติ​ แก้วนอก
22 กรกฎาคม 2563 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 08:30 นายชูชาติ​ แก้วนอก
21 กรกฎาคม 2563 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 13:30 นายชูชาติ​ แก้วนอก
21 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 09:30 นายชูชาติ​ แก้วนอก
18 กรกฎาคม 2563 เป็นคณะทำงานประเมินประสบการณ์ผู้สมัครสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 08:30 นายชูชาติ​ แก้วนอก
17 กรกฎาคม 2563 เป็นคณะทำงานประเมินประสบการณ์ผู้สมัครสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 08:30 นายชูชาติ​ แก้วนอก
16 กรกฎาคม 2563 เป็นคณะทำงานประเมินประสบการณ์ผู้สมัครสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 08:30 นายชูชาติ​ แก้วนอก
15 กรกฎาคม 2563 เป็นคณะทำงานประเมินประสบการณ์ผู้สมัครสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 08:30 นายชูชาติ​ แก้วนอก