ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2562 ร่วมต้อนรับ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ อาคารหอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 08:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
21 พฤศจิกายน 2562 เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 14:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
20 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี พ.ศ.2562 รุ่นที่ 12 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
20 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 3 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 08:30 นางรัตติกร ทองเนตร นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28
19 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี พ.ศ.2562 รุ่นที่ 12 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
18 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี พ.ศ.2562 รุ่นที่ 12 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
15 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี พ.ศ.2562 รุ่นที่ 12 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
14 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี พ.ศ.2562 รุ่นที่ 12 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
14 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
13 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี พ.ศ.2562 รุ่นที่ 12 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล