ภารกิจราชการ นายภัทธศาสน์ มาสกุล วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562


ที่ ภารกิจ สถานที่ เวลา มอบหมาย
1 เข้าร่วมอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปี พ.ศ.2562 รุ่นที่ 12 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 09:00
2 ประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 13:30 นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28

บันทึกข้อมูลโดย : นางสาวศิริรัตน์ สำโรง // เขียนระบบโดย : นายก้องหล้า พรมดวงดี