ภารกิจราชการ ดร.ชูชาติ​ แก้วนอก วันที่ : 30 มีนาคม 2563


ที่ ภารกิจ สถานที่ เวลา มอบหมาย

บันทึกข้อมูลโดย : นางสาวศิริรัตน์ สำโรง // ดูแลระบบโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร