ภารกิจราชการ ดร.ชูชาติ​ แก้วนอก วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563


ที่ ภารกิจ สถานที่ เวลา มอบหมาย
1 ต้อนรับคณะประเมินผลการแฏิบัติงานผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 09:30 นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28
2 เป็นคณะทำงานประเมินประสบการณ์ผู้สมัครสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 10:00

บันทึกข้อมูลโดย : นางสาวศิริรัตน์ สำโรง // ดูแลระบบโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร